JAK PROWADZIĆ ZAJĘCIA

Proponowana metoda bezpośrednia wymaga od uczestników stałej aktywności podczas zajęć: nieustanna interakcja między prowadzącym zajęcia i ich uczestnikami wymaga dużego skupienia uwagi, co potęguje efektywność zajęć.

W wielkim skrócie polega ona na tym, iż prowadzący najpierw prezentuje nowe słownictwo, po czym, stosując je, zadaje pytanie wskazanej osobie – ona zaś z pomocą lektora próbuje na nie odpowiedzieć pełnym zdaniem. Przy kolejnych powtórzeniach odpowiedzi są coraz bardziej samodzielne. Taki mini-dialog powtarzany jest kilkakrotnie – odpowiedzi udziela za każdym razem inny uczestnik kursu. Ilość powtórzeń zależy od szybkości przyswajania materiału.

Uczestnicy kursu nigdy nie wiedzą, do kogo skieruje pytanie lektor. Wymusza to pełną koncentrację wszystkich uczestników i uważne śledzenie toku zajęć. Ich tempo wyklucza zatem wszelką pasywność po stronie uczestników, możliwą często w trakcie innych kursów.

Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia ostatnio ćwiczonego materiału, przy czym powtórka odbywa się w szybszym tempie, niż wprowadzanie nowego materiału. Kreatywnym elementem powtórek jest zachęcanie kursantów do tworzenia własnych pytań i odpowiedzi na bazie poznanych wcześniej mini-dialogów. W tej części zajęć rola lektora ogranicza się jedynie do czuwania nad poprawnością wypowiedzi.

Wszystkie nowo wprowadzane słowa są najpierw podane z możliwością przetłumaczenia ich ze słownika znajdujacego się na końcu każdego podręcznika na język polski najlepiej jeszcze przed ich zastosowaniem w tekście. Podaje się znaczenie danego słowa wynikające z kontekstu, w którym zostanie użyte. Taki sposób potraktowania słownictwa pozwala na precyzyjne zrozumienie tekstu i skraca czas nauki. Gdy słowo pojawia się rzadko, w dużym odstępie od pierwszego użycia, zostaje wyjaśnione ponownie w celu przypomnienia.
W nowej wersji podręczników do nauki języka niemieckiego (Teil 1 – Teil 6 Neuausgabe) celowo zostały usunięte tłumaczenia na język polski z bieżącego materiału i umieszczone na końcu każdego z nich aby podczas powtórek materiału zacząć od przypomnienia słówek i kontektsu w jakich zostało dane słowo czy wyrażenie użyte bez rozpraszania nauki językiem polskim.

W podręcznikach metody pojawiają się z pewną regularnością ćwiczenia kontrolne w postaci dyktanda lub ćwiczeń gramatycznych.
Gdy lektor dojdzie do takiego miejsca, przerywa serię mini-dialogów i przechodzi do testowania materiału – zwłaszcza gramatycznego. Poprawność rozwiązań może każdy uczestnik sprawdzić w oparciu o klucz zamieszczony na końcu podręcznika. Jeżeli rezultaty nie są zadowalające, zaleca się powtórzenie danej partii materiału i ponowne wykonanie ćwiczenia.

Testowanie w czasie zajęć nie powinno wywoływać stresu, nie podlega bowiem ocenie, a jego wyniki nie są komentowane. Dostarcza ono uczącemu jedynie informację o jego ewentualnych brakach.

Zasadniczo uczestnictwo w zajęciach grupowych wystarcza, aby dobrze opanować materiał, podręcznik opracowano jednak w sposób umożliwiający samodzielne powtarzanie materiału (np. słownictwa, rodzajników, form liczby mnogiej lub struktur gramatycznych). Podręcznik zawiera dokładnie to, co jest ćwiczone na zajęciach.

Podstawową jednostką podręcznika jest mini-dialog, polegający na tym, że w odpowiedzi wykorzystuje się słownictwo zawarte w pytaniu. Następujące po sobie dialogi najczęściej nie są ze sobą powiązane.

Przy powtórkach obejmujących dłuższą partię materiału lektor może za pomocą poznanych wcześniej mini-dialogów skonstruować spójne, dłuższe rozmowy, które przeprowadzi z uczestnikami kursu. Stanowi to nie tylko urozmaicenie zajęć, ale jest również dowodem na to, że pozornie oderwane od siebie dialogi, rozwijają skutecznie komunikatywną kompetencję, umożliwiając coraz łatwiejsze porozumiewanie się w języku obcym.

W podręcznikach każdej z metod zastosowano nowatorski układ graficzny przy wprowadzaniu nowego słownictwa.
W przypadku materiałów do nauki języka włoskiego – słówka podane są pionowo na marginesie z prawej strony w dwóch kolumnach, z kolei w materiałach języka niemieckiego – w tabelkach na szarym tle przedzielających ciąg mini-dialogów.
Ma to dwojakie zastosowanie: z jednej strony ułatwia lektorowi wyjaśnianie ćwiczonych zdań, a z drugiej – ułatwia samodzielne powtórzenie materiału leksykalnego.