LICENCJE

Istnieje możliwość otrzymania pisemnej zgody (w formie licencji) na nieograniczone korzystanie z utworów, do których Dom Wydawniczy LONGPRESS posiada wyłączne majątkowe prawa autorskie. Pisemna zgoda uwzględnia również dalsze ich rozpowszechnianie pod określonymi warunkami.
O udzielenie pisemnej zgody mogą starać się zarówno Szkoły Językowe, Firmy prywatne, Instytucje jak i osoby prywatne.
Zgoda taka obejmuje wyłącznie podmiot, któremu zostanie udzielona i nie może być przenoszona na inne podmioty.
Rozpowszechnianie może się odbywać wyłącznie za pomocą pliku (w wersji elektronicznej) otrzymanego od Domu Wydawniczego LONGPRESS.

Niejednokrotnie otrzymana licencja wyrażająca zgodę na rozpowszechnianie może być dużo korzystniejsza aniżeli zakup pojedynczych podręczników do nauki języka włoskiego czy niemieckiego – jest bowiem uiszczana tylko raz. Posiadając znaczną ilość kursantów warto rozważyć taką możliwość – poniesiony koszt zwróci się bowiem bardzo szybko.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem powyższej licencji oraz poznaniem szczegółowych warunków jej udzielenia wraz z kosztami za jej udzielenie – prosimy o kontakt.

Przypominamy:
Wszelkie korzystanie z utworu oraz dalsze rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Domu Wydawniczego Longpress wraz z uiszczeniem stosownej opłaty jest naruszeniem Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 17 powyżej wskazanej Ustawy “twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”.
Zgodnie z art. 79 w/w ustawy “uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
1. zaniechania naruszania;
2. usunięcia skutków naruszenia;
3. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
4. wydania uzyskanych korzyści”.

I dalej:
Art.115 ust. 4 i 5 w/w ustawy: “Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się [tego] czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”