REGULAMIN

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.longpress.pl/  jest prowadzony przez INTERGO.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Dojazdowej 17 lok. 9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000306537, e-mail biuro@longpress.pl i zwany jest “Sprzedawcą”.
 2. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży przez stronę https://www.longpress.pl/ kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 3. Zamawiający w sklepie internetowym https://www.longpress.pl/ zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zamówienia, płatności, terminy
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę https://www.longpress.pl/, na której można składać zamówienia. Produkty, które można zamawiać znajdują się na stronie https://www.longpress.pl/ i obejmują m.in. książki, podręczniki, płyty CD.
 3. Klient składa zamówienie dokonując wyboru produktów i umieszcza je w koszyku. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 4. Klient otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.
 5. Klient może wybrać spośród poniższych metod dostawy zamówionego Produktu:

– Kurier przy płatności z góry

– Kurier przy płatności za pobraniem.

 1. Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym dostępne są informację na temat pełnych kosztów zamówienia (cena produktu wraz z kosztami dostawy).
 2. Zamówiony Produkt dostarczony jest do Klienta w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia wraz z określonymi kosztami za pośrednictwem podmiotu zajmującego się doręczeniem przesyłek.
 3. Sposób oraz forma płatności za zamówione Produkty zależna jest od wyboru dokonanego przez Klienta. Płatności można dokonać z góry (przedpłata na konto) lub przy odbiorze (za pobraniem).
 4. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura, która jest doręczana Klientowi wraz z zamówionymi Produktami.
 5. Ceny oferowanych Produktów podawne są w polskich złotych i są to ceny brutto. Cena Produktu zamieszczona jest w szczegółach oferty.
 6. Ceny Produktów oraz koszty dostawy przedstawione są Klientom w sposób jednoznaczy i czytelny dla Klienta i nie zawierają ukrytych płatności.

 

 1. Czas realizacji zamówień
 2. Zamówienia złożone do godz. 10.00 traktowane jest jako złożone w danym dniu i realizowane są w terminie 3 dni roboczych. Szczegółowe informację o wysyłce znajdują się w opisie Produktu, sam termin dostawy uzależniony jest również od wyboru sposobu dostawy.
 3. Zamówienie złożone po godz. 10.00 bądź w dni wolne od pracy traktowane jest jako złożone w najbliższy dzień roboczy.
 4. Zamówienia przekazane są do realizacji po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze po jego złożeniu.

 

 1. Warunki odstąpienia od umowy
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie odebrania Produktu przez Klienta bądź osobę trzecią wskazaną przez Klienta od osoby dostarczającej zamówiony Produkt.
 4. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Klient może poinformować o swojej decyzji korzystając z dostępnego na stronie internetowej www.longpress.plformularza odstąpienia od umowy, przesyłając go listem poleconym. Można to również uczynić mailem.
 5. Jeżeli Klient korzysta z prawa odstąpienia od umowy a za zamówienie zapłacił gotówką, wskazane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy na który Sprzedawca zwróci środki.
 6. Odstąpienie od umowy można złożyć drogą elektroniczną, wysyłając skan na adres: biuro@longpress.pl bądź tradycyjną drogą pocztową listem poleconym przesyłając go na adres: INTERGO.PL Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 17/9, 43-400 Cieszyn. Sprzedawca po otrzymaniu odtąpienia od umowy niezwłocznie wysyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia drogą mailową na wskazany adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazanym terminie 14 dni oraz w opisanym powyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klienta oraz towaru zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów do Klienta. Koszty dostarczenia naliczane są według najtańszej opcji dostępnej w sklepie internetowym https://www.longpress.pl/. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do Klienta do momentu otrzymania zwrotu zamówionych Produktów, którego dotyczy oświadczenie odstąpienia od umowy.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu tytułem odstąpienia od umowy tj. opakowanie, zabezpieczenie, nadanie zwrotu Produktów pokrywa Klient.
 10. W sytuacji odstąpienia od umowy Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty jakiego użył Klient składając zamówienie. W przypadku dokonania płatności przy odbiorze przez Klienta powinien on w oświadczeniu wyrazić zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy i wskazać go w odstąpieniu od umowy.
 11. Odstępując od umowy w ustawowym terminie 14 dni, Klient ma obowiązek zwórcić niezwłocznie Sprzedawcy przesyłką produkt w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od umowy.
 12. Odpowiedzialność za pomniejszenie wartości Produktu ponosi Klient w skutek korzystania z Produktu w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia cech funkcjonowania Produktu.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są oferowane licencje odpowiednio do materiałów: Deutsch Direkte Methode, Italiano Metodo Diretto oraz English Grammar.

 

 1. Reklamacje na podstawie gwarancji i rękojmi
 2. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczyć zamówiony Produkt do Klienta bez wad. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r KC, art. 556-576. Kupujący w szczególności może zażądać wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny. Jeżeli wada jest istotna, kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek wymienić towar lub usunąć jego wadę w termienie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. W przypadku gdy termin nie zostanie przez Sprzedawcę dochowany Klient może wyznaczyć czas na spełnienie reklamacji Sprzedającemu bądź w przypadku bezczynności ze strony Sprzedającego i upływu wskazanych terminów żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 4. Okres odpowiedzialności za sprzedany Produkt przez Sprzedającego to okres 2 lat od momentu wydania Produktu. Natomiast okres szczególnej ochrony Klienta/Kupującego to 1 rok i wszystkie wady, które ujawnią się w tym okresie są uznawane za istniejące już w momencie zakupu. W powyższej sytuacji to Sprzedawca musi udowodnić, że powstała wada to wina Klienta. Po okresie upływu 12 miesięcy do 24 miesiąca od wydania Produktu Klient jest winny wskazać, że wada Produktu powstała w momencie zakupu.
 5. Reklamacja złożona może zostać w dowolnej formie, lecz najbezpieczniej jest to wykonać pisemnie naFormularzu reklamacji. Wada Produktu powinna zostać opisana i określić należy żądania w ramach przedstawionej rękojmi. Reklamacje można przesłać Sprzedawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub na adres biuro@longpress.pl.
 6. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia rozpatrzyć reklamację i poinformować Klienta o jej wyniku.
 7. Produkty zgłoszone do reklamacji należy przesłać na adres: INTERGO.PL Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 17/9, 43-400 Cieszyn wraz z informacją, która zawiera przyczynę reklamowanego Produktu.
 8. Klient składając reklamację może zażądać zwortu kosztów w związku z zawartą umową.

 

 1. Dane osobowe
 2. Administrator danych osobowych: INTERGO.PL Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 17/9, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482560561, REGON: 0240900172, KRS 0000306537.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Do danych osobowych uniemożliwiony mają dostęp osoby trzecie i zgodnie z powyższą ustawą Klient sklepu internetowego https://www.longpress.pl/ ma prawo do wglądu, modyfikowania oraz usunięcia podanych przez siebie danych osobowych.
 4. Dane osobowe udostępnia Klient Sprzedawcy podczas składania zamówienia bądź rejestracji na stronie https://www.longpress.pl. Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (mogą być dwa różne jeżeli wysyłka odbywa się pod inny adres niż adres fizyczny), adres e-mail, numer telefonu, w przypadku Firm dodatkowo nazwa Firmy oraz NIP. Sprzedawca przetwarza dane osobowe tylko w celu zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta. Dodatkowo Sprzedawca może otrzymać od Klienta numer konta bankowego – dotyczy to realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Klienta i zwrotu środków.
 5. Dodatkowo, w osobnym świdczeniu Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w innych celach niż te związane z realizacją zamówienia (np. cele marketingowe, newsletter itp).

 

 1. Warunki świadczenia usług elektronicznych – www.longpress.pl
 2. Sklep internetowy https://www.longpress.pl/ jest prowadzony i administrowany przez INTREGO.PL Sp. z o.o., 34-400 Cieszyn, ul. Dojazdowa 17/9 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000306537, której nadano numer NIP: 5482560561 oraz REGON: 0240900172 i zwany jest dalej “Administratorem”.
 3. Sklep internetowy https://www.longpress.pl/ służy do zapoznania się z ofertą Sprzedawcy i nabyciu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Klient zobowiązany jest do szanowania praw autorskich do materiałów, które znajdują się w ofercie INTERGO.PL Sp.z o.o.. Poszanowanie praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Korzystanie z funkcji dostępnych na https://www.longpress.pl/ jest dobrowolne. Rejestracja na https://www.longpress.pl/ jest bezpłatna.
 6. Sklep interentowy https://www.longpress.pl/ używa plików typu cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony do potrzeb Klienta. Jeżeli Klient nie blokuję tych plików zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Można samemu zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące strony https://www.longpress.pl/ oraz jej funkcjonowania, czy też naruszenia niniejszego Regulaminu powinno zgłaszać się na adres e-mail: biuro@longpress.pl . Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ma czas na odpowiedź i wysłanie jej na adres wskazany w reklamacji.
 8. Klientowi oraz Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Powyższe oświadczenie składane jest drogą e-mailową. Klient przesyła skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@longpress.pl a Sprzedawca na adres e-mail podany przez Klienta.
 9. Do chwili rozwiązania umowy realizacją zamówionych Produktów podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zmiany zapisów w Regulaminie.

O zmianach Regulaminu i jego zapiskach Klienci będą informowani za pośrednictwem strony sklepu internetowego https://www.longpress.pl/. Korzystanie ze strony https://www.longpress.pl/ oznacza zaakceptowanie Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z jego zapiskami.

 

Regulamin z dnia 1 października 2017 r.