ROZPOWSZECHNIANIE

Istnieje możliwość otrzymania pisemnej zgody (w formie licencji) na nieograniczone korzystanie z utworów, do których Dom Wydawniczy LONGPRESS posiada wyłączne majątkowe prawa autorskie. Pisemna zgoda uwzględnia również dalsze ich rozpowszechnianie pod określonymi warunkami.

O udzielenie pisemnej zgody mogą starać się zarówno Szkoły Językowe, Firmy prywatne, Instytucje jak i osoby prywatne.

Zgoda taka obejmuje wyłącznie podmiot, któremu zostanie udzielona i nie może być przenoszona na inne podmioty.

Rozpowszechnianie może się odbywać wyłącznie za pomocą pliku (w wersji elektronicznej) otrzymanego od Domu Wydawniczego LONGPRESS.

Niejednokrotnie otrzymana licencja wyrażająca zgodę na rozpowszechnianie może być dużo korzystniejsza aniżeli zakup pojedynczych podręczników do nauki języka włoskiego czy niemieckiego – jest bowiem uiszczana tylko raz. Posiadając znaczną ilość kursantów warto rozważyć taką możliwość – poniesiony koszt zwróci się bowiem bardzo szybko.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem powyższej licencji oraz poznaniem szczegółowych warunków jej udzielenia – prosimy o kontakt.

Możliwość uzyskania licencji na rozpowszechnianie materiałów “Italiano – Metodo Diretto” z języka włoskiego wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Możliwość uzyskania licencji na rozpowszechnianie materiałów “Deutsch Direkte Methode” z języka niemieckiego oraz “English Grammar” z języka angielskiego wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.

Poniżej przedstawiamy opłaty związane z udzieleniem licencji wyrażającej zgodę na korzystanie i dalsze rozpowszechnianie utworów, do których Dom Wydawniczy LONGPRESS posiada prawa autorskie:

Język włoski:

Italiano Metodo Diretto, Libro 1 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto
Italiano Metodo Diretto, Libro 2 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto
Italiano Metodo Diretto, Libro 3 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto
Italiano Metodo Diretto, Libro 4 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto

Język niemiecki:

Deutsch Direkte Methode, Teil 1 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 1 CD 1 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 1 CD 2 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 1 CD 3 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto

Deutsch Direkte Methode, Teil 2 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 2 CD 1 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 2 CD 2 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 2 CD 3 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto

Deutsch Direkte Methode, Teil 3 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 3 CD 1 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 3 CD 2 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 3 CD 3 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto

Deutsch Direkte Methode, Teil 4 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 4 CD 1 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 4 CD 2 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto
Deutsch Direkte Methode, Teil 4 CD 3 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto

Język angielski:

English Grammar, Student’s Book 1 – 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto
English Grammar, Student’s Book 2 – 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto
English Grammar, Student’s Book 3 – 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto
English Grammar, Student’s Book 4 – 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto

English Grammar, Teacher’s Book 1 – 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) netto
English Grammar, Teacher’s Book 2 – 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) netto
English Grammar, Teacher’s Book 3 – 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) netto
English Grammar, Teacher’s Book 4 – 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) netto

Wszelkie korzystanie z utworu oraz dalsze rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Domu Wydawniczego Longpress wraz z uiszczeniem stosownej opłaty wykazanej w powyższym cenniku jest naruszeniem Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 powyżej wskazanej Ustawy “twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”.

Zgodnie z art. 79 w/w ustawy “uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone,
może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
1. zaniechania naruszania;
2. usunięcia skutków naruszenia;
3. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej
w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione
– trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem
udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
4. wydania uzyskanych korzyści”.

I dalej:

Art.115 ust. 4 i 5 w/w ustawy: “Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia
cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram,
wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się [tego] czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.”