SŁOWNICTWO

W doborze słownictwa kierowano się częstotliwością występowania poszczególnych leksemów, ustaloną na podstawie przeprowadzonych badań naukowych.

Za celowe uznano także rozszerzenie słownictwa o pojęcia, potrzebne przy korzystaniu z komputerów, internetu oraz telefonów komórkowych. Postęp techniczny wymusza nowe zachowania komunikacyjne i modyfikuje rozpowszechnione w życiu codziennym typy wypowiedzi.

Wszystkie wprowadzane słowa i zwroty są tłumaczone przez lektora na język polski bezpośrednio przed ich użyciem w interakcji, następnie uczestnik opanowuje nowy materiał, biorąc czynny udział w odpowiedzi na zadane przez lektora pytanie. Taki sposób wprowadzania słownictwa wyklucza nieporozumienia i daje uczącemu się pewność, że właściwie zinterpretował dany kontekst sytuacyjny, bowiem każde niemal nowe słowo powraca wielokrotnie w wypowiedziach, co czyni zajęcia językowe bardzo wydajnymi zaś postępy wymiernymi.

Przygotowane przez nas materiały odróżnia od tradycyjnych podręczników całkowicie inny układ graficzny. Nowe słownictwo podane jest w ramkach, co jest korzystne zarówno dla lektora – ułatwia mu bowiem wyjaśnianie ćwiczonych struktur, jak i dla uczącego się, stwarzając mu dogodną możliwość powtarzania materiału leksykalno-gramatycznego w ramach pracy własnej.